Truyện Ecchi
Thường có những tình huống nhạy cảm nhằm lôi cuốn người xem